Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Poddziałania 1 1 1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Poddziałania 1 1 1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 pt:  „Opracowanie innowacyjnej platformy do zdalnej komunikacji ,monitorowania, diagnostyki urządzeń i elementów Internetu Rzeczy – IoT INNOVATIVE DEVICE CLUD”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadań wg opisu zamieszczonego poniżej.

Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowym celem projektu jest stworzenie mechanizmu wymiany i gromadzenia danych pochodzących z różnorakich systemów i urządzeń informatycznych wykorzystujących ideę Internetu Rzeczy . Z uwagi na dynamiczny rozwój zastosowań informatyki do komunikacji coraz szerszej grupy urządzeń (np. elementy gospodarstwa domowego, samochody osobowe, zabawki, a nawet elementy odzieży) – tzw Internetu Rzeczy pojawia się możliwość oferowania dla rynku takich elementów usług związanych z przekazywaniem danych, nadzorowaniem urządzeń i elementów, gromadzenia danych, i ich dalszą obróbką w tym wizualizacją , analizą wartości i wyzwalaniem alarmów i powiadomień.

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie:

 

Zadanie 1– Realizacja badań w celu wyboru technologii  (platforma, protokół i interfejs) komunikacji oraz opracowanie protokołu wymiany danych pomiędzy elementami systemu, w tym:

 • Dokonanie porównania parametrów technicznych, funkcjonalnych i dostępności technologii  w zakresie platform urządzeń końcowych IoT, protokołów i technologii komunikacji
 • Dokonanie wyboru technologii pod kątem możliwości zastosowania w projektowanych zastosowaniach i urządzeniach. Zostaną wybrane minimum 3 sposoby platformy IoT oraz komunikacji,
 • Zakup systemów mikroprocesorowych w tym urządzeń końcowych IoT, serwerów dla gromadzenia danych, technologii komunikacji wraz z systemami programowania, tzw. „toolchain”,
 • Badanie platform IoT,  technologii i systemów komunikacji w kierunku określenia ich rzeczywistych parametrów i możliwości zastosowania w projekcie
 • Testowanie poszczególnych technologii komunikacji pod kątem realizacji funkcji oraz parametrów.
 • Celem zadania jest sformułowanie wniosków w zakresie dostępnych technologii IoT dla wymiany danych (platform, protokołów i interfejsów). Celem badań jest również rozpoznanie ograniczeń i możliwości poszczególnych systemów i metod i warunków stosowalności w celu wyboru metod optymalnych

Termin wykonania zadań: 90 dni od podpisania umowy

 

Zespół realizujący zadanie:

Wymagane jest aby wykonawca realizował zadanie przy pomocy zespołu składającego się z minimum 2 osób, posiadających tytuły naukowe.

 

Cena ofertowa:

Cena ofertowa powinna obejmować całkowite, ryczałtowe koszty wykonania powyższych zadań łącznie z wszelkimi kosztami osobowymi, kosztami zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz wartości intelektualnych, a także przekazanie wszystkich wyników badań, praw do ich wykorzystania oraz zakupionego sprzętu Beneficjentowi.

 

 

Termin, miejsce  i forma składania oferty:

Ofertę należy składać do dnia 28 sierpnia 2017r. do godziny 12:00

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z powołaniem się na niniejsze zapytanie ofertowe, w sekretariacie beneficjenta: adres 44-100 Gliwice, ul Grottgera 35 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@mwm.pl

Cenę oferty należy podać w kwocie netto, brutto i słownie cenę brutto

W ofercie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków podanych w niniejszym zapytaniu.

Do oferty należy dołączyć informacje o składzie osobowym zespołu przewidzianego do realizacji zadania wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym spis publikacji w tym obszarze (z podaniem publikatora) oraz spis zakończonych projektów badawczych i prac wdrożonych, wykorzystanych w przemyśle.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny posiadać termin ważności do dnia 31.03.2018r.

 

 

 

Kryteria oceny oferty:

Kryterium 1 – cena – waga kryterium 60%

Ilość punktów za kryterium cena = cena brutto oferty o najniższej cenie/cena brutto danej oferty * 100 pkt * 0,6

Kryterium 2 - ocena doświadczenia zawodowego w zakresie przedmiotu zamówienia  – waga kryterium 40%

 

Kryterium oceniane będzie przez przyznanie punktów

- za każdą publikację 1 pkt

- za każdy projekt badawczy  - 5 pkt

- za każdą wdrożona pracę w zakresie przedmiotu zamówienia, wykorzystaną w przemyśle –  20 pkt

 

Ilość punktów za kryterium doświadczenie = ilość punktów przyznana danej ofercie/ilość punktów przyznanych ofercie z maksymalną ilością punktów * 100 pkt * 0,4

Do realizacji zadania wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów z kryterium 1 i kryterium 2.

Zasady realizacji umowy:

 1. Beneficjent przewiduje udzielenie wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zadania w wysokości do 30% wartości umowy.
 2. Wykonawca przekaże wyniki badan w postaci:
  1.  szczegółowego opisu przeprowadzonych badań i uzyskanych wniosków 
  2. precyzyjnych instrukcji związanych z uruchomieniem i konfiguracją układów ewaluacyjnych, w tym instrukcji kompilacji plików źródłowych
  3. plików konfiguracyjnych oraz kodów źródłowych opracowanego oprogramowania,
  4. wszystkich plików stron trzecich, wykorzystanych do konfiguracji i uruchomienia układów ewaluacyjnych, w tym także w postaci kodów źródłowych, jeżeli uzyskane licencje obejmują możliwość uzyskania takich kodów
  5. publikacji w wspólnie wybranym publikatorze, obejmującej skrócony opis przeprowadzonych badań i omówienie uzyskanych wniosków.

Przekazanie wyników badań obejmuje także oświadczenie wykonawcy o przekazaniu majątkowych praw autorskich do wykorzystania wyników prowadzonych prac.

 1. Wszelkie prawa autorskie zakupione w ramach realizacji zdania powinny wskazywać na Beneficjenta, jako użytkownika końcowego

 

Sposób komunikacji z beneficjentem:

Wszelkie zapytanie dotyczące realizacji zadania i zapytania należy przesyłać na adres biuro@mwm.pl

Odpowiedzi wraz z pytaniami udzielane będą wszystkim uczestnikom postepowania ofertowego.

 

 

 

Za Beneficjenta

Przemysław Pierzchała

Kierownik Projektu

Kategorie

Wczytywanie danych...